เช่าในหนังสือนะโม พ.ศ.2530 โดยคุณ สุชาติ อรรัตนสกุล