เหรียญลองพิมพ์เนื้อตะกั่วนม หลวงพ่อกวยท่าน สร้างและจาร์ จาร์หน้าอ่านว่า อุ อากะสะ หลัง นะโมตันติสะโก นะโมตันติน ตันติสะโกนะโมตันตันติ สารวัตร ละออง ขอให้หลวงพ่อทำ คุ้มครองเหนียวอย่างเดียว บล็อกนิยม