เหรียญเดิมจากชาวบ้านแค จาร์ลายมือหลวงพ่อกวย อิติ จาร์หลัง อะปะจะค่ะ